حذف تدریجی رسوبات قبلی با استفاده از ضد رسوب مغناطیسی

ایجاد اغتشاش مغناطیسی در تمامی سطوح سیال در حال حرکت باعث سست شدن پیوند هیدروژن در ملکول آب می گردد و نتیجه آن کاهش کشش سطحی آب سخت در حدود 6/1 دین بر سانتی متر مکعب می باشد و همان گونه که می دانیم با کاهش شاخصه کشش سطحی حلالیت آب به عنوان دیگر شاخصه فیزیکی آب افزایش یافته که نتیجه آن حذف تدریجی رسوبات قبلی می باشد.