رسوب زدای مغناطیسی چیست ؟

رسوب ناشی از املاح کلسیم در آّب در سه سیستم فازی متبلور می شوند کلسیت ،آراگونیت ، واتریت وقتی آب که دارای املاح گوناگون است تحت حرارت قرار میگیرد شروع به رسوب گذاری نموده و رسوب آن از نوع کلسیت می باشد ، رسوب مذکور دارای مشخصات ذیل است: شدیدا” چسبنده بوده ـ ضریب هدایت حرارتی پایین داشته و در زیر میکروسکوپ توده ای شکل است .
وقتی همان آب از میدان مغناطیسی عبور می نماید آهک آن در فاز آراگونیت متبلور شده که تمایل به چسبیدن نداشته و در زیر میکروسکوپ میله ای شکل و ناپایدار می باشد .
تغییردر سیستم تبلور باعث می شود که رسوبات بصورت محلول باقی مانده و تمایل به چسبیدن در لوله ها را نداشته باشد . در سیستمهای باز که آب از لوله عبورمی نماید هیچ رسوبی تشکیل نشده و در سیستم های بسته مانند کولرهای آبی و مانند آن سبب می شود که جرم بسته شده بر روی پوشالها تمیز شده و جرم تشکیل شده در کف کولرهای آبی نیز سخت نبوده و به آسانی پاک می گردد و بخشهای فلزی مقاومت بیشتری در برابر خوردگی خواهند داشت.
توجه داشته باشید در این سیستم ها آب با قطعات مغناطیسی در تماس نبوده، همچنین به آب چیزی اضافه یا از آن کم نمی شود و تنها رسوبات بصورت محلول عبور می نمایند و در سیستمهای بسته رسوبات به آسانی تمیز می گردند.