با استفاده از ضد رسوب های مغناطیسی: ایجاد اغتشاش و تنش های موثر توسط میدانهای قدرتمند مغناطیسی به جریان سیال در حال عبور موجب می گردد تا سیال پس از عبور از میدانهای مغناطیسی در ساختار فیزیکی تبلور خود بطور گسترده دچار تغییر گردد و از فاز کلسیت به آراگونیت تغییر نماید و این تغییر همچنان بر قوت خود باقی میماند و ضعیف نمیگردد، لازم به ذکر است عمده این تغییرات بر ساختار املاح کلسیمی و منیزیمی ایجاد میگردد که شایع ترین و مخرب ترین نوع کلونی رسوبی می باشد.