ضد رسوب مغناطیسی در صنعت و تولید

– جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی سطوح تجهیزات و تأسیسات

– از بین بردن رسوب قبلی موجود بر روی سطوح داخلی لوله ها و تجهیزاتی که در مسیر آب قرار دارند .

– کاهش چشمگیر خوردگی و در نتیجه افزایش طول عمر سیستم های صنعتی

– عدم توقف خطوط تولید جهت انجام رسوب زدایی

– کاهش قابل توجه و چشمگیر بار میکروبی

– مغناطیسه نمودن مولکولهای آب و ایجاد ساختمان هشت وجهی در آنها کاملاً هماهنگ و منطبق با مایعات بدن می باشد . دقیقاً مانند آب
چشمه های معدنی .

– عدم مصرف انرژی

– کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و بدون نیاز به اپراتور و کاربر

– پیشگیری از گرفتگی نازل ها ، قطره چکان ها و افشانکها

– پیشگیری از تشکیل رسوب و گرفتگی و خوردگی

– کاهش هزینه تولید

– کاهش هزینه نگهداری خطوط انتقال آب

– افزایش طول عمر سیستم ها

– عدم رسوب در داخل خطوط و قالبهای صنعتی

– رفع نیاز به روش های سنتی رسوب زدایی

– افزایش کیفیت محصول صنایع تبدیلی و غذایی

– افزایش عمر مفید ماشین ها و تأسیساتی که مربوط به آب می باشد .

– نصب آسان ، سریع و ارزان و عدم نیاز به راهبری ، سرویس ، خدمات، شارژ ، سرویس و برق

– حذف رسوبهای پیشین

– افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی

و …