رسوب زدای مغناطیسی چیست ؟

در ضد رسوب های مغناطیس استاتیک میدان های مغناطیسی دایم با طول موج های متفاوت بین دو قطب که به واسطه پل های مغناطیسی به یکدیگر متصل اند،در سیال ایجاد اغتشاش می نمایند. حال اینکه ایجاد میدان در راستای عمود به سیال در حال عبور راندمان را در بالاترین سطح بروز داده و موجب تغییر در ساختار تبلور املاح رسوب گذار از جمله ترکیبات کلسیمی و منیزیمی می گردد و این پایانیست بر فرآیند رسوب گذاری کلسیم،منیزیم و آغازیست بر حذف تدریجی رسوبات ادوار گذشته. در ضد رسوب های مغناطیسی نرم نمودن آب بر طبق اصول فیزیکی پایه گذاری شده و هیچگونه تغییر شیمیایی در ساختار آب و املاح آن ایجاد نمی گردد. بنا به استفاده از سلول های از سلول های مغناطیس طبیعی که بنیانی همچون سیاره زمین را دارا می باشد از هیچگونه فرآیند مخرب زیست و انسان از جمله امواج اولترا سونیک، الکترومغناطیس و مواد شیمیایی استفاده نمی گردد، با این وجود هیچگونه نیازی به  مصرف انرژی الکتریسیته و غیره نمی باشد. عدم نیاز به منابع انرژی و هرگونه عملیات انسانی پس از نصب موجب گردیده تا ضدرسوب های مغناطیسی در تمامی موقعیت های جغرافیایی قابلیت نصب داشته باشند که این نکته بسیار حائذ اهمیت است.